من و خدا

من بر این ایمانم که خدا لبخند است...

شهریور 97
2 پست
مرداد 97
1 پست
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
1 پست
آذر 96
1 پست
آبان 96
1 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
2 پست
دی 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
5 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....