...

هواطوفانیست...وآفتاب مغزهارامیخشکاند... . همهمه ای برپاست.می گویند این یعنی زلزله در راه است. ترس نیستی مغزهای گرگرفته را له می کند. ومن ... چه احساس خوبیست که درآغوش توأم ... . وچه دلچسب است مرگ وقتی میدانم جدایی نزدیک است... .

منافلاحتی

90/12/15

/ 0 نظر / 43 بازدید