زن ماندن؛ زن بودن
کارِ آسانی نیست
اما من می مانم
پایِ باورهایم
پایِ زندگی بودنم
پایِ عاشقی خواستنم
من ناز و عشوه هایم را برایِ هزاران چشم نمایان نمی کنم
می گذارم باشد برایِ چشمی که بفهمد؛ ببیند؛ بپرستد
من حواسم را هزارجا جای نمی گذارم
من آنقدر پشتِ این پنجره می مانم
تنها چای می نوشم
تا اگر کسی آمد و هم نشینم شد
در چشمانم؛ ردِ آسمان باشد
ردِ خدا باشد
ردِ او؛ انعکاسِ او باشد
زن ماندن؛ زن بودن
کارِ آسانی نیست
اما
بی شک
مقدس است
.
انسی نوشت

/ 0 نظر / 32 بازدید